De verplichtingen van de werkgever bij een zieke werknemer

Het uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat bij ziekte van jouw werknemer zowel jij als jouw medewerker verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Jouw medewerker heeft daarbij verplichtingen, maar jij als werkgever ook. Op grond van de Wet verbetering poortwachter heb jij zowel preventieverplichtingen om ziekmeldingen zoveel mogelijk te voorkomen als verplichtingen wanneer jouw medewerker zich ziek meldt.

Dit blog gaat over:

Ziekmelding werknemer

Als jouw werknemer zich ziek meldt moet jij dit binnen een week doorgeven aan jouw arbodienst. Vanaf het moment van de ziekmelding ben jij verplicht om samen met jouw werknemer aan de slag te gaan met de re-integratie. Zodra de ziekte van jouw medewerker langer duurt dan zes weken, moet je een re-integratiedossier gaan bijhouden en schrijven jij en je medewerker een gezamenlijk plan van aanpak. Daarin vermeld je wat ieder van jullie gaat doen om ervoor te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan. De basis voor dit plan van aanpak is de probleemanalyse die jouw bedrijfsarts heeft gemaakt.

Lees ook: 6 re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Probleemanalyse van bedrijfsarts

Langer dan zes weken ziek

Tijdens de ziekte van jouw medewerker ben jij verplicht om iedere zes weken de voortgang met hem of haar te bespreken. Mocht jouw werknemer niet (goed) herstellen dan meld jij hem of haar uiterlijk op de eerste werkdag na de tweeënveertigste ziekteweek ziek bij het UWV. Op het moment dat er sprake is van een jaar (52 weken) ziekte moet je rond deze datum samen een evaluatie opstellen. Daarin geef je aan welk resultaat jij en jouw medewerker willen bereiken in de re-integratie. In een bijbehorend plan van aanpak staat wat jullie beiden gaat doen om dat resultaat te behalen.

Re-integratieverslag en loondoorbetaling

Blijft jouw medewerker langdurig ziek dan stel je na 20 maanden in overleg met hem of haar een re-integratieverslag op, waarin alle afspraken en concrete resultaten rond de geplande werkhervatting staan. De Wet poortwachter bepaalt verder dat jij jouw zieke werknemer twee jaar lang minimaal 70% van het laatstverdiende loon moet doorbetalen of een hoger percentage als dit in arbeidsovereenkomst of cao is bepaald. Als jouw werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt beoordeelt het UWV of jij voldoende hebt gedaan aan re-integratie. Als dat niet zo is kan het UWV jou verplichten om maximaal een jaar langer loon door te betalen.

> Wat kost een zieke werknemer? Tips om financieel risico bij verzuim te verkleinen

Verplichtingen werknemer

Ook jouw medewerker heeft verplichtingen als hij zich ziek meldt. Kort samengevat moet de werknemer uw organisatieregels rondom verzuim opvolgen, bereikbaar blijven, zich houden aan redelijke re-integratievoorschriften en actief meewerken aan re-integratie.

Twijfel je of je wel op de juiste manier voldoet aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Download de gratis checklist 2e Spoor

 

Terug naar blog overzicht

Download de gratis brochure Uitval vanwege ziekte is voor niemand leuk. U wilt natuurlijk dat uw personeel zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Re-integratie kan de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.