Wat jij allemaal moet weten over ontslag via het UWV

Heb je een contract voor onbepaalde tijd en wil jij of je werkgever deze beëindigen. Dat kan op drie verschillende manieren: met wederzijds goedvinden, ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter. In dit blog staat de ontslagprocedure via het UWV centraal en vertellen wij je wat je hier allemaal over moet weten. 

Onderwerpen die in dit blog aan de orde komen zijn:

Wanneer vindt ontslag via het UWV plaats?

Er zijn twee redenen op grond waarvan jouw werkgever ontslag kan aanvragen bij het UWV. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

 

Reden 1: Langdurige arbeidsongeschiktheid

De eerste reden op grond waarvan jouw werkgever ontslag kan aanvragen bij het UWV is vanwegelangdurige arbeidsongeschiktheid. Ben jij minimaal 104 weken arbeidsongeschikt en kun jij jouw werk niet meer op de juiste manier uitvoeren? Dan kan jouw werkgever het UWV om toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst met jou op te zeggen. Na een periode van 2 jaar vervalt namelijk jeontslagverbod en ben je niet meer beschermd tegen ontslag.

Om eenontslagvergunning bij het UWV aan te vragen, moet je werkgever relevante stukken aanleveren waaruit blijkt dat jij langdurig arbeidsongeschikt bent, niet binnen een termijn van 26 weken kan herstellen om je oude werk te doen of in aangepaste vorm en je niet binnen 26 weken herplaatst kan worden in een andere passende functie binnen de organisatie.

 

Reden 2: Bedrijfseconomische omstandigheden

De tweede reden op grond waarvan jouw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV kan indienen, is vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Hierbij kun je denken aan een slechte financiële positie, vermindering van het werk, een bedrijfsverhuizing of zelfs een bedrijfssluiting.

Aan de hand van (financiële) stukken zal jouw werkgever moeten aantonen dat het noodzakelijk is om structureel arbeidsplaatsen te laten vervallen. Verder moet er via het afspiegelingsbeginsel worden bepaald welke werknemers er ontslagen moeten gaan worden.

In beide gevallen geldt dat jouw werkgever moet laten zien dat hij voldoende heeft gedaan om jouw ontslag te voorkomen.

Lees ook:Boventallig verklaard? Wat nu?

 

Hoe ziet een ontslagprocedure bij het UWV eruit? Wat kan jij verwachten?

De ontslagprocedure bij het UWV verloopt schriftelijk en neemt ongeveer 4 weken in beslag. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

 

Stap 1: Indienen ontslagaanvraag bij het UWV

Jouw werkgever dient een schriftelijke ontslagaanvraag in bij het UWV met daarin het verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst met jou op te mogen zeggen. Jouw werkgever vult hiervoor een aanvraagformulier in en moet deze voorzien van de noodzakelijke bijlagen.

 

Stap 2: Behandeling van de ontslagaanvraag

Na ontvangst van de ontslagaanvraag controleert het UWV of de aanvraag compleet is: zijn alle vragen beantwoord, geven de antwoorden voldoende informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen en zijn alle noodzakelijke bijlagen bijgevoegd? Is een aanvraag niet compleet, dan zal het UWV jouw werkgever om aanvullende informatie verzoeken voordat deze in behandeling kan worden genomen.

Is de aanvraag compleet, dan krijgt jouw werkgever bericht van het UWV dat de aanvraag in behandeling is genomen en krijg jij als werknemer de complete aanvraag inclusief alle bijlagen van het UWV toegestuurd. Het UWV verzoekt jou om binnen twee weken schriftelijk te reageren op de ontslagaanvraag. Wanneer je geen verweer wil voeren, kun je dat kenbaar maken in bijvoorbeeld een brief. Ben je het niet eens met je ontslag, dan is dit het moment om dat kenbaar te maken. Wij raden je hierbij wel aan je te laten adviseren door een advocaat of jurist.

Hoor en wederhoor (ontslag via UWV)

Stap 3: Extra ronde van hoor en wederhoor

Na ontvangst van jouw reactie op de ontslagaanvraag bepaalt het UWV of er nog een extra ronde van hoor en wederhoor moet plaatsvinden. In dat geval krijgen jij en je werkgever nogmaals de gelegenheid om schriftelijk op elkaars standpunten te reageren. Een extra ronde van hoor en wederhoor vindt in het algemeen plaats bij complexe zaken en zaken waarbij jij als werknemer een stevig verweer voert tegen de ontslagaanvraag.

In het geval van een extra ronde van hoor en wederhoor bedraag de behandeltermijn meestal zeven weken.

 

Stap 4: Beslissing van het UWV: ontslagtoestemming of niet?

Zodra het UWV een beslissing heeft genomen, worden zowel jij als jouw werkgever daar schriftelijk en gelijktijdig van op de hoogte gesteld. Krijgt jouw werkgever toestemming om de arbeidsovereenkomst met jou op te zeggen, dan wordt gesproken over een ontslagvergunning. Deze ontslagvergunning of ontslagtoestemming is vier weken geldig. Dit betekent dat jouw werkgever binnen vier weken na afgifte van de beslissing de arbeidsovereenkomst met jou moet opzeggen. Jouw werkgever mag de tijd van de UWV procedure in mindering brengen op de opzegtermijn. Aan het einde van deze opzegtermijn eindigt jouw dienstverband en ben je definitief ontslagen.

Het UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er eenopzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de kans groot dat het opzegverbod binnen vier weken na de beslissing van UWV niet meer geldt? Dan is dit opzegverbod geen reden om de ontslagaanvraag te weigeren.

Krijgt jouw werkgever geen ontslagvergunning of -toestemming, dan blijft jouw arbeidsovereenkomst in principe voort bestaan en blijf jij in dienst.

Lees ook: Ontslag bij vast contract! Wat nu?

 

Wat als jij het niet eens bent met het besluit van het UWV?

Ben jij het niet eens met de beslissing van het UWV? In dat geval kun je tegen deze beslissing in beroep gaan bij de kantonrechter door binnen twee maanden na het einde van jouw arbeidsovereenkomst een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Je kan vervolgens met terugwerkende kracht herstel van jouw arbeidsovereenkomst vragen of om een redelijke vergoeding als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw werkgever.

 

Heb je recht op een transitievergoeding?

Jouw werkgever heeft de wettelijke verplichting om jou een transitievergoeding te betalen als de reden van ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden is. Je hebt ook recht op een transitievergoeding bij reorganisatie. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor jouw baanverlies en deze vergoeding moet jou helpen bij de overstap naar ander werk en jouw duurzame inzetbaarheid.

Betaalt jouw werkgever de transitievergoeding niet vrijwillig, dan heb je na afloop van jouw dienstverband slechts drie maanden de tijd om de transitievergoeding van de kantonrechter op te eisen.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Wil je advies inwinnen over de beëindiging van jouw vaste contract? Of wil je weten hoe jij na je ontslag zo snel mogelijk een nieuwe baan vindt die bij je past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Neem vrijblijvend contact op

Terug naar blog overzicht

 

 

Download de gratis brochure Een ontslag is voor niemand leuk. Om een goede nieuwe baan te vinden kan outplacement de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.