Finale kwijting vaststellingsovereenkomst

Heb jij een vaststellingsovereenkomst gekregen waarin je iets hebt gelezen over een finale kwijting? Een term die je waarschijnlijk niet dagelijks tegenkomt. Logisch dat jij je afvraagt wat dit inhoudt.

Je leest dan in je

vaststellingsovereenkomst iets in de trant van: 'Partijen verlenen elkaar, behoudens hetgeen dat in deze vaststellingsovereenkomst is overeengekomen, finale kwijting en bevestigen hiermee dat na de vervulling van de verplichtingen uit deze vaststellingsovereenkomst, partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben'. Mooie woorden, maar wat betekenen ze eigenlijk?

Wat wordt er bedoeld met finale kwijting? Daarover lees je meer in dit blog. 

In dit blog komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat betekent finale kwijting?

Als er finale kwijting in een overeenkomst wordt opgenomen, dan betekend dit dat jouw werkgever niets meer verschuldigd is aan jou en jij bent niets meer verschuldigd aan jouw werkgever. Op die manier worden jullie als het ware van elkaar gevrijwaard en hebben jullie allebei de zekerheid dat de hele ontslagkwestie is afgehandeld.
 
 

Wat is finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst?

In de meeste gevallen wordt een finale kwijting, ook wel kwijtingsbepaling, opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dit houdt in dat jij en je werkgever allebei verklaren dat jullie, na uitvoering van de afspraken in de overeenkomst, niets meer van elkaar te vorderen hebben en dat er geen verplichtingen meer zijn volgens de arbeidsovereenkomst en/of de beëindiging hiervan.

Lees ook: Wanneer je een vaststellingsovereenkomst beter niet kan tekenen

 

Doel van de finale kwijting

Een finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst is vaak bedoeld om duidelijkheid te scheppen tussen jou en je werkgever en wordt onzekerheid in de toekomst weggenomen. Het opnemen van een finale kwijtingsbepaling geeft jullie beiden de zekerheid dat de hele kwestie rondom jouwontslag is afgewikkeld. Het schept duidelijkheid en rust als is vastgelegd dat jullie nu en in de toekomst niets meer van elkaar kunnen eisen.

Je kan erop vertrouwen dat die afspraak tussen jullie allesomvattend is. Als een van de partijen zich in een later stadium realiseert dat toch niet alles (goed) was geregeld, of dat de afspraken zijn gemaakt op basis van onjuiste uitgangspunten, dan verandert dit de afspraken in beginsel niet.

 

Heldere afspraken in de vaststellingsovereenkomst

Het is van belang om in de vaststellingsovereenkomst de (financiële) afwikkeling helder en duidelijk te omschrijven. Is dit niet het geval dan loop je het risico dat achteraf conflicten kunnen ontstaan over welke zaken nu wel en niet onder de finale kwijting vallen.

Omdat de finale kwijting ervoor zorgt dat jij en je werkgever met de vaststellingsovereenkomst definitief afrekenen en er geen ‘open eindjes’ meer zijn, wordt soms in de overeenkomst bevestigd dat sprake is van een allesomvattende regeling. Wil je dit niet en moet een bepaald onderwerp open blijven, omdat hierover geen overeenstemming is bereikt, dan zal dat onderwerp nadrukkelijk uitgezonderd moeten worden van de finale kwijting. Dit moet dan duidelijk en helder omschreven staan in de vaststellingsovereenkomst.

Lees ook: Een vaststellingsovereenkomst controleren: onze tips

 

Is finaal altijd definitief?

In de praktijk wil het nog weleens voorkomen dat werkgever en werknemer van mening verschillen welke onderwerpen wel en niet onder de finale kwijting vallen, bijvoorbeeld kostendeclaratie, optieregelingen (aandelen) of pensioenaanspraken. Ook kan het zijn dat in de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst een bepaald onderwerp is vergeten.

Wettelijke bedenktermijn

Ben je binnen 14 dagen na de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst het toch niet eens met de onderwerpen die onder de finale kwijting vallen of kom je tot de ontdekking dat je nog iets bent vergeten? Dan kun je een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen en de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Op dat moment vervallen alle afspraken uit de overeenkomst.

Let wel:

 • de bedenktermijn gaat lopen vanaf het moment dat jij en je werkgever overeenstemming hebben bereikt. Dit hoeft dus niet pas vanaf het moment van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst te zijn. Als jullie bijvoorbeeld per e-mail al een akkoord hebben bereikt, dan wordt over het algemeen aangenomen dat de termijn op dat moment ingaat;

 • je mag maximaal één keer per zes maanden gebruik maken van het recht op ontbinding.

Wilsgebrek

Ook nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken, kunnen jij of je werkgever het standpunt innemen dat jullie niet aan de vaststellingsovereenkomst kunnen worden gehouden. Degene die de overeenkomst wil aantasten, moet dan aannemelijk maken dat sprake is van een wilsgebrek. Onder wilsgebrek wordt het volgende verstaan: bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling. Wil je hier succesvol een beroep op doen, dan moet er doorgaans toch wel sprake zijn van vrij bijzondere omstandigheden.

Een (later gebleken) aanspraak die niet onder de finale kwijting valt
Of een aanspraak al dan niet onder de finale kwijting valt, vraagt een feitelijke beoordeling van de omstandigheden van het geval. Relevante factoren in dit kader zijn onder meer:

 • Is het aspect in de onderhandeling aan de orde geweest;
 • Was het aspect ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij partijen bekend;
 • Hebben partijen voldaan aan hun mededelingsplicht en/of onderzoeksplicht;
 • Wat hebben partijen in de overeenkomst opgeschreven en welke uitleg mochten partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan die bepaling(en) toekennen.

Uitgangspunt hierbij is dat de zowel jouw werkgever als jij beoogd hebben alle openstaande onderwerpen te regelen. Op die manier kan niet bij ieder ‘vergeten’ aspect aan de finale kwijting worden getornd.


Naar de rechter

Denk je dat jij achteraf toch nog recht hebt op een bedrag, omdat de afspraak in de vaststellingsovereenkomst hierover niet duidelijk is, dan mag je ondanks de finale kwijting in de overeenkomst naar de rechter om over deze zaak te beslissen.

Juridisch gezien is jouw werkgever verantwoordelijk. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat er geen onduidelijkheden bestaan over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Tevens heeft jouw werkgever de taak om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen tijdens het onderhandelingsproces worden besproken. Heeft jouw werkgever hierin verzaakt, dan kan het zijn dat de rechter in jouw voordeel beslist en kun je ondanks de finale kwijting toch nog een vordering plaatsen.

Lees ook: Ontslag via de kantonrechter: alles wat jij moet weten

 

Checklist

De finale kwijting kan dus nogal wat gevolgen hebben. Het is daarom van belang om bepaalde punten te benoemen die afgerekend dienen te worden. Hierbij kan je denken aan de volgende punten:

 • Staat bij de eindafrekening vermeld hoe omgegaan wordt met:

  - Eventueel openstaande vakantiedagen en verlofuren

  - Een mogelijk lopende aandelenregeling of bonusregeling

  - Een dertiende maand of eindejaarsuitkering naar rato?

 • Zijn afspraken gemaakt en zo ja welke post-contractuele bedingen in stand blijven? Hierbij kun je denken aan een concurrentie- of relatiebeding?

 • Is sprake van een studiekostenregeling en zijn in de vaststellingsovereenkomst afspraken gemaakt over een eventuele terugbetaling hiervan?

 • Staan er nog schulden, leningen of vorderingen open die verrekend moeten worden?

 • Heb jij gezondheidsschade geleden als gevolg van jouw werkzaamheden of heeft jouw werkgever de zorgplicht van artikel 7:658 BW geschonden? Dan is het goed om helder op papier te hebben of hier al dan niet kwijting voor wordt verleend.

Hulp inschakelen van CareerAdvisor

Twijfel je over de inhoud van jouw vaststellingsovereenkomst of vind je het fijn dat iemand met je meeleest? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.

Wil je nóg meer weten hoe een vaststellingsovereenkomst werkt? Bekijk dan onze pagina waarin we antwoord geven op al je vragen over vaststellingsovereenkomsten

Neem vrijblijvend contact op

Ook interessant voor jou:

Terug naar blog overzicht

 

Gratis VSO voorbeeld Een ontslag is voor niemand leuk. Om een goede nieuwe baan te vinden kan outplacement de oplossing bieden. Lees er meer over in onze gratis brochure.